Volg num mer Afzender of voorsteller Korte inhoud 817 818 819 820 Prov.UtrEleetr haatschappij Ver.tot bestrij ding der t.b.c. te Soest Beh.v/h Rayónbu- reau "Zuid v/d Eed.der -erkge- j vers.org.in liet j Boekdr.bedr.te j 's terto, enbosch' Iin. v .Soc. Zanen 621 Min.v.SecZaken zendt opgave van de besparing van kos ten, welke ran worden verkregen bijal dien de avondverlichtinc in plaats van om half een des nachts om elf uur des avonds wordt uitgeschakeld. verzoekt een bijdrage in de kosten van verpleging van Teunis van Poolen over het*tijdvak van 27 Juni-25 September 192b (91 dagen a j 2*90 p.d. is 2b290en van kej.J.van der Spaa- :ietkamp over het tijdvak van 6 maande. (182 dagen a 2.90 p.d. is 527.80) verzoekt nem een onderhoud te willen toestaan ter besprening verdeeling drukwerkorders G-emeente, in verband met het werken der federatie. deelt mede dat handelsreizigers, i.c. B.Ii.Hoepner, in de steunregeling kun nen worden opgenomen. deelt mede dat tegen de opname in der- steun van A.tj «C.Koenders principieel geen bezwaar bestaat en verzoekt deze aangelegenheid in nadere overweging te nemen. zal 8?2 Commissie, inge-j steld door de Ver.voor Pluim- j veeteelt en Ko- nijnenfokkerij i verzoekt voor de op 11 en 12 Kov.a.s. te houden tentoonstelling van pluimvee' konijnen enz. een medaille beschikbaar te stellen. 82} Min.v.koe.Zaken thans ge- verzoekt mededeeling van de heven huren uer woningstichting "Jns Belang" en van de prijs waarvoor ge lijksoortige particuliere woningen den verhuurd. wor kan «oni vens

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 401