Yif vw i 3- /7u, Yl3 J~ d L2 Uf BESLISSING A.deeling Aanmerkingen en No. 'Xnvsrband met de geringe bezuiniging die kan worden ib2 iyerlciBgen wordt besloten op deze aangelegenheid thans v niet in te 0aan. ij de begrooting 19^7 zal een en an der nader worden bezien. J- %L/t> 4, De gevraagde bijdragen voor verpleging van T.van Poolen ja en Eèj «J v .d.Spaa-fïietkamp wórden verleend. v «jh Aan den Secretaris wordt' machtiging verleend met deze federatie öespreKingen te voeren. In beginsel bestaat te; en opname van noepner in de steunregeling geen bezwaar. De wethouders van Sociale Zaken zal echter een en ander no: nader onderzoenen. |A oAJ ti 4 Ij; beginsel bestaat tegen opname van hoenders in de [steunregeling geen bezwaar. De wethouder van Soc.Zaken zal echter een en ander nog nader onderzoeken. tdoC besloten wordt en-^ïTveren medaille beschikbaar te stellen. V' H'i iaa den heer Hornsveld, lid van de commissie voor (xJ-f* woningoouwaangelegenhedenzullen de gewenschte gege vens worden gevraagd. cL<. i.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 402