Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 8?8 Voorzitter stelt voor den erfpachtscanon van het bij E.ïir.mer in erfpacht zijnde perceel 1 no.1094 ingaande 22 Juni 1956 terug t brengen tot 14.4), zulks ter uitvoe ring van het raadsbesluit dd.29 Januari 1956, 1e afd.no.4260. 829 B.Lub verzoekt machtiging tct aankoop van jhandwerkbenoodigdheden tot een bedrag van 52*45 850 BirvGem.werken bericht, dat E.Bijnvandra'ad bereid is onder'zekere voorwaarden grond af te staan ten benoeve van de verbreeding van het rechter trottoir van den Verl. Koleriieweg bij de Soesterbergschestraa 1 Be totale kosten voor de gemeente met uitzondering van de kosten van overdrac enz.worden geraamd op 218.=. 8)1 Comité Sacra mentsprocessie Soest Verzoekt collecte te mogen houden op 21 Juni 1956. 8)2 Bir.Gem.werken loet raededeeling ten aanzien van ver zuim in de werkverschaffing door ÏÏ.A. Beys. 8) Chr.v.Grol e.a. AvEgdom e.a. verzoeken vergoeding voor bedorven kle1 dingstukken tengevolge van werkzaamhedi met teer in werkverschaffing. 354 8p5 Best.St.tot onder st en zedontw.v hulpbeh. blinden Utrecht ïï.v .d .Berg, Soest ei}b str.72, Soest verzoekt een collecte te mogen houden op 20 t/m 27 Augustus 1956* vraagt toestemming tot plaatsing van e< [reclamebord van de Amstel Levensverzeb bing-Iiilaatschappij aan de voorzijde va? (zijn huisperceel. Be Bir »v .Gem. werken 3n"de Inap.v.Politie adviseeren op dit verzoek afwijzend te beschikken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 407