Volg- j num- j Afzender of voorsteller mer i Datum Korte inhoud 8) 6 8^7 8^8 Bouricius,Prof .Lo-j- rentlaan 12,Zeist Dir.Gem.werken DirGem.werken rapporteert dat de halve slootbreedte van den Noorderweg eigendom der gemeente is, en dat hij derhalve tot heden nog geen begrooting van kosten heeft inge diend betreffende een rioleering van dien wegGevraagd wordt of allereerst aan de diverse eigenaren vergunning moet worden gevraagd om de noodige kunstwer ken in de strook sloot met aangrenzenden grond te mogen aanleggen, of dat pogin gen in het werk moeten worden gesteld pm den voor deze kunstwerken benoodigden grond in eigendom der gemeente te ver krijgen. zendt een kostenberekening betreffende yerbetering van het wegdek van de Uem- straatzulks in verband met een inge- onen adres van bewoners dier straat. verzoekt verbetering van de Beckeringh- straat. Be Bir.v.Gem.werken deelt mede, dat de plannen tot verbetering van deze straat, alsmede die van de .^aanstraat in voorbereiding zijn. Opdracht wordt ge vraagd tot liet verder uitvoeren van de toorbereidingsplannen. GetracI betref1 Door d( met der wethouc met de Deze ai beslui tot he' waarin eerste Git pl. 1 keninc Adress doelde co11eg nemen wegdek

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 409