f BESLISSING 1 Afdeeling en No. Aanmerkingen edt e ;emeente nog inge- van ■eerst .ng moet istwex- snz enden pogin- >t eld >odigden ver eende i Lem- inge- raat Getracht zal worden voor het leggen van het riool de betreffende strook grond in eigendom te verkrijgen. Door den wethouder van gemeentewerken zal een en ander met den dir.v.gem.werken nader worden behandeld. De wethouder deelt nog mede dat het in zijn voornemen ligt met de grondeigenaren terzake besprekingen te voeren. r/f, Deze aangelegenheid geeft het college besluiten om aan den dir.v.gem.werken tot iiet samenstellen van een z.g waarin dienen te worden opgenomen de eerste vijf jaren voor verbetering in aanleiding te opdracht te gevep wegenverbeteringsplan] gevep p: in de regen welke aanmerking komen]. !l .Dit plan zal vergezeld moeten gaan van een kostenbere- kenmc. jringh- t mede, an deze fcraat in it ge- van de Adressant mede te deelen dat de in zijn schrijven be- doelde aangelegenheid reeds de volle aandacht van het college heeft en dat binnen afzienbaren tijd het voor nemen bestaat over te gaan tot verbetering van het wegdek.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 410