Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte i n n o u 840 841 62 84} 8w4 .eere oo-1 st Gedeputeerde bta- ten xiio Keiltmann te Soestërberg. a Dabriek var ïoxenuuxwerken v/h u .u..-iddicks en i-oon. directeur van Ge-j meentewerken minister van ooci ale iaken veizcsKt ve.L beter inL van ae x ins nent xiklaan jdeelen mede dat de provinciale bijdrage Jin de kosten der tocbestrijding .252;85 bedraagt. verzoekt Herziening van net besluit tc af.vijzing van zi^n ver. oek ora een kiosk te mogen plaatsen aan oe ooesterberg- schestraat De. Inspecteur van iolitie brengt ndvie uit b^ scnró,ven van 1 uuli 'po I 657/ 4 nc deelt mede, dat aan net torenuurwerk eenige ve beteringen z^n aangebracht, welke met de a eugdelijnheiu van ae door haar .estijds uitgevoerde verbetering niets te manen hebben, en welke te be schouwen zijn als onderhoudswerk, -lange zien deze werkzaamheden bezwaarlijk als garantie zi„n te beschouwen, wordt een rekening ad «11,= overgelegd, vertrou- w ende aat waarmede accocxu wordt aa. aan den ^ampweg ,gc net rijwielpad wordt g-udviseerti niet o, ide voorwaarden in te gaan. .eelt mede, aat is overgegaai tot in stelling -/an een rhjkscornmissie van au- vies voor wer^vsj. schaffing in de prcv< Utrecht De Directeur van Gemeentewerken brengt jomtrent deze aangelegenheid rapport uil bij schrijven van 22 auni j1nc.8b5« bericht oneer welke voorwaarden D.x jd.brink te Amersfoort oereid zou z^n itot afstand van een •- rion legen strocn gronds, groot ongeveer 4p 12 fkad.bekend in sectie x,.no.1857 ged. en 155o ged.) op grond van ae ge raamde Kosten act 2p5 te vermeerue- :ren met j56,= voor net doortrekken var

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 413