*/7- u BESLISSING Afdeeling en No Aanmerkingen zal worden medegedeeld aat deze laan is oe net in uitvoering ziende plan tot verbeter wegen in wsrkverschaffing. nan z\,n verzoek zal mitsdien morden tegemoetgekomen. iiu re s san t 0repen in van keni is genomen» .ian de afdeeling utreent van de vereeni- t? ^ing van I(ederl«gemeenten zal in een uitvoerig schrgven van een en ar.aer raeueueelin^ woiuen gedaan en verzoent] worden er bg de gedeputeerde staten op aan te dringen om op de provinciale begrooting in der vervolge een hoio- ger bedrag te ramen voor verdeeling onder de gemeenten;. cJI Op Jaet verzoek wordt afwijzend besciiint aangezien net college van ccideel is dat ter plaatse geen kiosk moet; v worden opgericht en door inwilliging van net verzoek HHb( cevestigde neringdoenden in de omgeving schade zal vvorr den aangedaan. ne reeds aan Voskuilen verleende toestemming om ter plaatse een z.g. consumptiewagentje te mogen pla tsei. wordt ingetrokken. zot betaling var de ingezonden nota ad .11,= s aoten. wordt be*- V 3»H J' 'h u- .an van den drink zal v*orden meoegedeelu aat ae gestelf ie .voorwaarden, waaronaer hij bereid is _rona af te sta voor ae gemeente te bezwarend zijn. Voort gjueexd woraen dat het college wel bereid is den Haad voor te stelden den betreffenden voor j .2,= per iu2» zal nem meaet ■rond aar. te icoopen r ^®ni isgenemen. |A ay

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 414