Volg- num- i Afzender of voorsteller mer Datu m Korte inhoud Directeur Gemeen tewerken d.Heiman, oo-ster bergschestraat y. ^e Voorzitter. -cnspecteui van c litie P. .cj.-.uant ^.en- del sscimlaan 2, o o st wetnouder var. ooci ale i_aken. Directeur Gemeente werken ideelt mede dat iss, naanstraat aö, ite ooestontneifing behoeft var; het be paalde in art.14 lid I sub .der bouw verordening voor net vergrooten. van een schuur op perceel sectie G.nopp/Ygelei aan de j-.cAc.iiS tra at rerzake wordt idviseerd o. theffing te verleenen. «ader rapport wor dt uitge bracht bij sch üvei. van 25 Juni 1jpo, no. 5/ 20. jverzcekt ontheffing van het bepaalde in art.14 1d 1, sub o. der bcuvvverordeai g voor net opxicnter van een werkpl uts op perceel j.1 1o>4 op een afsrand van 5 uit de zitjerfafscheiding Je Directeur van gemeentewerken bre gt jgunstig rapport uit schreven van 25 jJunr n o 5/ 1 o brengt in bespreking het ver;.oej. van Pretarn:oi cm beschikbaarstelling van eer lokaal voor het nazien van het gebit ue* leerlingen. vraagt toestemminfc tot den aa: koop van een luidspreker, waarvan de «osten I .14,= a j «15,= bearagen. Iverzoekt in aanmerking te mogen komen jvcor het verrichten van hulp bij het op lieten van gemeente-eigendommen. deelt mede dat de ^..specteur van de .ig^s-| werkverschaffing in eer. ondernou.. heeihl fredege eeld dat gew; bezwaar besta, t crr.j in plaats van de berrnverbeterii g van dei aeethovenlaan, oranjelaan en r.iendel3soiü[i- ilaan allereerst de bermen van de Dmmalaiü- dange Bergstraat en .ïilhelminalaan te [verbeteren zulks in verband met het helj jlend verloop van deze straten waardoor jverharding der bermen met het oog op den bovengrondschen waterafvoer zeer ge- yvenscht is. op verzoek van den Inspec teur is deze wijziging schriftelijk bevec- itigd. j jbiedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergun; ing, vergezeld van de hoodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 415