Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 852 Cen.tr «Werkgevers- Hisico-Baruc te T s-oravenhage doet mededeeling van liet bij haar 'be staande voornemen om tot uitbreiding te geraken van de aanvullende verzeke ring tegen ongevallen voor groepen van personen, welke tot dusver hiervan waren uitgesloten en verzoekt door invulling- van het bijgaand formulier de r.ieening van burgemeester en wethouders omtrent de al of niet wenschelijkheid dezer aan- vulling te mogen vernemen. 3 53 kotaris A»Q, Dammers 8 54 Bedrijfsver.voor ziekengeldverz.v. - ed.eera.te A'dam verzoekt namens de erfgenamen van wijlen G.kok het huisperceel gelegen aan den Cssendanveg kad.bek.sectie d no.2^97 vernummeren naar den Schoutenkampweg. Ie dir.v.gem.werken adviseert bij schrij ven van 13 Juni 193^» no»7/4 afwijzend zendt uitnoodiging tót bijwoning van Ie gewone algemeene ledenvergadering te houden op 9 ^uli a.s. ten kantore van Ter.van bed.Gem.te s-Gravenhage 1 'o Ged. Staten vragen inlichtingen omtrent de bestaan.", 'plaatselijk verordeningen en andere voorzieningen, welke getroffen zijn in gemeenten met strand- en badleven, en I-alwaar wordt gekampeerd. 3 56 JirGem. werken zendt antwoord op het schrijven van bur gemeester en wethouders da.13 Juni j.1. 4e afd.no.21/473 betreffende overschrij ving van credieten van den dienst 1935 .aar den dienst 1933» 357 K.LJReulen verzoekt geen f.2.in te houden van zijn steun in verband met de inkomster van zijn moeder. O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 419