Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datu m Korte inhoud 78 79 80 Directeur Gemeen tewerken Directeur van Ge- meent ewerken.' Commissie Ope nbare 81 82 Commissie. Openbar V/erken Directeur Gemeen- tewerken om aan de b1'op vraagt machtiging dracht te geven de bestaande lijnkie- zerinstallatie in het gebouw van Ge meentewerken te doen vervangen door het plaatsen van serietoestellen en een neventoestel. zendt koster.berekening betreffende de inrichting van de opslagplaats voor asch ei. vuilnis ingevolge de door Ge deputeerde Staten verleende Hinderwet s- vergunning adviseert uitvoering te geven aan de door Gedeputeerde Staten opgelegde voorwaarden bij de vergunning' tot op richting var. eer opslagplaats voor asci. en vuilnis cp het gemeente-terrein aai. j den Lange Brinkweg, waaromtrent door den Directeur van Gemeentewerken een rapport met kostenberekening zal 'wor den ingediend. deelt mede van oordeel te zijn dat ovei gegaan moet worden tot den aankoop var; een vuilnisauto, waartegen Gedeputeer de Staten in beginsel geen bezwaar neb ben, en dat voorts een openbare aanbe steding betreffende de vuilnisophaling moet worden gehouden, waarna aan de hand van op te maken financieels gege vens kan -worden nagegaan of uitvoering in eigen beheer dan wel uitbesteding de voorkeur verdient. Omtrent deze aangelegenheid zal door den Directeur van Gemeentewerken nog een rapport worden ingediend. zendt vervolg-rapport omtrent het ma ken van brandsingels machl Beslc lAmeri k en I Colle t oez! ..doch wordi wordt is et \'i QXiv @11 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 41