iW*. y BESLISSING Afdeeiing en No. Aanmerkingen besloten wordt het administratief personeel niet te verzekeren, Hagegaan dient te «oraen of nog personeel aanwezig is, dat voor verzekering in aanmerking koi.it, ook al is daarvoor reeds hij een kaatschappij een ver zekering aangegaan. In het laatste geval kan worden na-j gegaan of lansluiting 'bij de Centr"erk0evers risico- bank voor de gemeente voordeeliger is. Conform het advies van den 2ir.v»<iem.werken wordt be sloten afwijkend op het verzoek te beschikken. ,40. Voor kennisgeving aangenomen. 2e inlichtingen zullen worden verstrekt overeenkomstig het ontwerp schrijven dat bij de stukken is ingevoegd. Besloten wordt aan den Raad voor te stellen het crediet! aanleg wegen op t Hart niet naar den volgenden dienst over te schrijven en het desbetreffend besluit in te trenken. Voor rioleering van de Beetzlaan zal een nieu crediet den daad worden aangevraagd. Ten slotte zal den Raad worden voorgesteld het restant crediet verleend voor -.:6tingen in verband met een rioleeringsplan naar den volgenden dienst over te senrijven, als noodzakelijk. Op het verzoek wordt afwijzend beschikt. wel zij nae sI 'ofd y 733 V 4

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 420