859 Volg num mer Afzender of voorstelle r Datum Korte inhoud 353 led.Staten van Utrecht afwachting van de te verwachter: en, welke zullen worden gesteld 6 van een extra-bijdrage be- iiiaken in voorwaar: bij de toekennin uit het erklocsheidssubsidiefonds zwaren tegen de verhindering van den oost voor "onvoorziene uitgaven"' met nieuwe uitgaven als thans zijn uitge trokken bij de raadsbesluiten van 14 Juni 1936» dos.21/48621/487, 21/488 en 2l/4b9 tot wijziging van de gemeente- begrooting voor 1933; betwijfelen voorts of de uitbreiding van de straatverlichting wel als strikt noodzakelijk .can worden aangemerkt Commandant Vrijw. Brandweer Soest verzoekt de thans bij gemeentewerken opf geslagen oude ford-motor ter beschikking van de vereeniging te stellen om met di verse onderdeelen daarvan de oude ford- -.ansc hap 0 e nwag e n orde te maken. der Urand'-eer weder in 860 Dir .G-em. werken stelt voor den technisch-ambtenaar 3e klasse B'.C. fillemansthans werkzaam op arbeidsovereenkomst, met ingang van 1 September 1933 in vasten dienst aan te stellen, met toekenning van een extra- periodieke verhooging. 86l Voorzitter 1 deelt mede dat door P.de 3oer te Huizen geen gebruik is gemaakt van de hem dooi den Raad verleende toestemming om vóór 1 Juli 1933 voor eigen rekening een ge deelte van de Veenzoom aan te leggen, j Het vorenstaande is een gevolg van de omstandigheid dat door de Boer geen uitr voering is gegeven aan den bouw eenige woningen op de perceelen aan dit weggedeelte. Spreker stelt de vraag of de in aanvaarde strooken gronds en de gehad hebbende grondruiling thans onge daan moet worden gemaakt. Be betreffendè raadsbesluiten zijn niet ter goedkeuring I aan de gedeputeerde staten opgezonden aangezien het wenschelijk werd geacht dat eerst tot wegaanleg werd overgegaan» Boor een enkel raadsbesluit kan deze 1 aangelegenheid worden afgedaan. van gelegen eigendoh plaats

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 421