Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 362 G63 804 865 ..,66 Hermannen levens- Kracht p/a P.G. Hajoor, Soest j .B.A.Kuipers, Tave=rnelaan 8, Den Dolder urGem.werkên Dir.uem. serken •led.Staten van Utrecht verzoekt collecte te mogen houden op 2 Augustus 1936. verzoekt vergunning voor het oprichten van een plantenkas hij de in aanhoud zijnde villa aan de -naersfstraat t/'b waarvan "bouwvergunning is verleend hij 'besluit van 16 «Juni j.1., no.1/1244. De dir.v.gem.werken brengt gunstig advie uit hij rapport dd.29 «Juni 1933» no. 35/74. deelt mede voornemens te zijn over te gaan tot slooping van een 7-tal houvj- erken, zonder vergunning van 13. en V. opgericht vraagt machtiging om aan de fa.Bruynzeel opdracht te geven tot het leveren van een parketvloer in de raadzaal voor de som van f.246.--. zenden om bericht en raad een aares van •H.Verkerk, Aaitsweg 6, te Soest, in zake uitvoering van de oningwet enz. door het college van 3,en V.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 423