3- BESLISSING Afaeeling en No Aanmerkingèn jjesloLen wordt aan den Directeur van Gemeentewerken, die tij de besprekingen in de Commissie u.w'. tegenwoor dig is geweest, onder toezending van ue verordeningen (jgv gemeenten Amersfoort en Baarden, de vraag te rich ten of naar zijn oordeel de ontwerp verordening voor deze gemeente nog wijziging behoeft. I* Jj ~Y qllit. Besloten wordr zoowel voor ken als voor de secretarie vast te stellen: haandag t/m /rijdag van 9 1a Zaterdag 8* den dienst van Ge me ent ew er- de volgende werktijden y^9/' uur tot 12si uur en van uur tot 5 uur. uur tot 12a uur. Besloten wordt het hoofd aer sohool te berichten dat V het crediet oedoeld sub 1e nog niet verleend ^an worden, in verband met correspondentie met de Geu.otaten. net crediet bedoeld sub 2 ad j 10b.25 man verleend worden we collecte wordt toegestaan. liet verlof A wordt verleend overeenkomstig net besluit hiernevens ais bijlage gevoegd. aangezien de circulaire niet voor deze gemeente van toepassing is wordt van den inhoud slechts kennis ge nomen Besloten wordt den Directeur van Gemeentewerken op te dragen spoedig een advies uit te brengen inzake de noodzakelijke voorzieningen aan de woning. G Ji- V 444 9, V- «v V H ^5*1. V2- Cc/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 428