M. M BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen I'op- ij nkie- an Ge- door 11en en Ie gevraagde machtiging wordt aan den Directeur ver leend |A J' ende de voor oor Ge- nderwets- Ccufcrm i ken wordl b noodigde et advies van den Directeur van Gemeentewer- besloten en mitsdien zal aan den Raad net crediet ad /*jlÖ0,= worden gevraagd ter uit-^ van de betreffende werkzaamheden. U cv y aan de egde tot op- vcor asvi.' ■rein aan it door :en een :al wor- Kennisgenomen. V* tv\ V 5 dat ovei- j ikoop var:, ieputeer- iwaar heö- ce_ aanbe- 5 opna1i r 1 g aan de ele gege- itvoering steding al door ken nog het na- Besloten wordt den Directeur van Gemeentewerken te nn.cii^igen prijsopgave te vragen van een vuilnisauto en het College daaromtrent van advies te dienen. Voorts wordt goedgevonden voor net ophalen van het asch en vuilnis een algemeene openbare aanbesteding voor te be- reïden en uit te schrijven wanneer het bestek door liet oorloge zal zijn goedgekeurd. den eerstaanwezend Ingenieur te deelen dat het maken van brandstroo- pesloten wordt aan Amersfoort mede te Icings de rijksterreinen wel gewenscht is en het re ge bereid is riet werk in werkverschaffing onder oezicht van net otaatsboschbeheer te laten uitvoeren IA doch dat in de te maken kosten =en bijdrage verwacht M het departement van nefensie. Verzocht zal i 'r- Ipn be wielen nededeelen of het Departement bereid e blJd*age te verleenen en zoo ja tot welk bedrag) vy

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 42