Volg- num- Afzender of voorsteller j Datum mer I Korte inhoud Makelaarsbureau de Gcoische Gids Ver.Pluimveeteelt en Koniinenfokke- Soest Rijksinspectie Werkverschaffing Veenendaal Voorzitter DirGen .werken Koofd-commissie voor de normali satie in Nederland Prov.Utr.Ver.tot bevordering der Hygiëne van mcedei en kind te Utrecht geeft nadere toelichting op zijn schri yen dd.30 Mei 19^6 en wijst daarbij 0 de mogelijkheid om drie of vier wonin- gen er HAte bouwen jverzoekt collecte te mogen houden t.b.' een tentoonstelling deelt mede, dat met werkverschaffings- perken waarin subsidie wordt verzocht, fiist mag worden aangevangen, alvorens )de Minister daarvoor toestemming heeft verleend. De subsidie zal anders niet 'porden toegekend. jstelt voor den heer P.Kortland te Amer foort in verband met de infunctietredii van den heer A.A.van Ieperen op 1 Sept a.s. tegen dien datum eervol ontslag t< verleenen als tijdelijk onderwijzer aa ie openbare school voor g.l.o. in de KerkebuurtVoorts wordt voorgesteld d- aaer xvortland voor het tijdvax van t, 26 September a.s. te benoemen tot tijd lijk onderwijzer aan de openbare u.l.o. school, zulks in verband met het aan J.Hoepman verleende verlof wegens deel neming aan herhalingsoefeningen. deelt mede, dat het noodzakelijk is dat fcot hernummering van de huisperceelen aan de linkerzijde van den Schoutenkamf weg (oneven kant) wordt overgegaan. Machtiging tot hernummering wordt ge- jvraagd vragen een geldelijke bijdrage voor de [stichting "Ponds voor de normalisatie" jten behoeve van de voortzetting van de jiormalisati e verzoekt den raad veer het jaar 1927 wederom een subsidie te mogen ontvangen 0 I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 433