f.J- iy« y. kjl- BESLISSING Afdeeling en No Aanmerkingen ■Besloten wordt het schrijven ter kennis te brengen van pt 5 en Directeur van Gemeentewerken en daarbij te verzce- I -ken spoedig aan de opdracht dd.15 iml-fp- 4t>74- runi 19^6 tot indie- nin,_: van een kostenberekening te voldoen. „ordt toegestaan liet de inhoud der circulaire zal worden rekening ge houden. J Conform de voorsteilen van den Voorzitter wordt beslo- ten. De machtiging wordt verleend. IV as V 4HÏC) esloten wordt bij den Jir.vGem.werken advies in te j winnon. Zal behandeld worden bij de begroot ing voor 1927. j 'VV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 434