85 J Sen i De D seer schi Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m A.Brouwer Archi tect. 84 85 Inspecteur der Volksgezor dheid De Voorzitter. 66 Je Voorzitter. 87 98 Afdeeling financiën ter secretarie J.Bpeerstra, Duin weg 12, te Boest. Korte i n n o u verz P >es de i So« het rege. bakk eeni oekt namens het A.A.kerkbestuur va arochie h.li.Petrus en Paulus te t, vergunning tot aansluiting op gemeenteriool voor den afvoer van nwater en water van enkele wasen en van het Jeugdgebouwwoning, ve gingsgebouw er: speelterrein, gele- aan de Bteenhofstraat irecteur van Gemeentewerken advi- t cp dit verzoek afwijzend te be kken ziet gaarne e< igemoet van he" benoodigde woningen met lage huren voor arbeiders met lage loonen. m voorloopige raming te- aantal in deze gemeente adviseert in verband met den brief van '5 Juni i van den directeur-generaal van de volksgezondheid aan dezen te be richten dat de goedgekeurde huren der woningwetwoningen voorloopig gehand haafd kunnen blijven. stelt voor den Minister van Bociale Za ken te verzoeken ten behoeve van de in deze gemeente werkende bouwvereenigin- gen de gewone bijdrage te verhoogen of een nieuwe bijdrage toe te kennen in de kosten dex bij deze bouwvereenigin- gen plaats gehad hebbende huurverlagin gen. legt over een voorstel aan den gemeen teraad tot instelling van een huurver- lagingsfonds en regeling van enkele an dere aangelegenheden, verband houdende met de wijziging van de vervaldata van annuïteiten van rijksvoorschotten wo ningwet verzoekt terugbetaling van het vexlot's recht over het nog niet verstreken vei lofsjaar (1 Pebr-t/m April '36). ]onf or ordt ;onf or rordt ;e ber Jonf 01 !onf 0: fIe t v bader lot t ran 1 '.6,2

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 43