'J fsU- /)u J3 s V M, BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ...et v=rIof «ardt verleend. 7 3esloten vsordz net afwijzend standpunt aoor hez boilege V^aJjL. iagèSOKlén, ook thans na kennisneming van net aanvullings-v^* Jij,/ rappQEt der Commissie te handhaven. Jf' Op het verdoek worut afv,ijzend beschikt, op grond aat 1 P1 cJiA. naar het 0 orde ei van het College de ouders niet onma^h-/^' tig zijn de Kosten aan de uitzending verbonden, zelf te dragen. besloten wordt aan adressanten raeae te deelen, dat bij een volgende uitbreiding der straatverlichting aan aartoe de raad reeds heeft besloten, met hunne wensche zal morden rehening gehouden. ^p het niet gezegeld zijn van het adres aan den haal ware adressanten te wijzen, onuer mededeelingdat net verz -ekschrift op uien Orond niet behandeld nan worden. 1 d. besloten wordt voor de twee Kinderen door adressante be[» p <JU, doeldgeen tosstemming te verleenenaangezien ia deze JW gemeente een goede u.l.o.school aanwezig is en de kosteh per leerlin& te Amersfoort zeer hoog zijn. Op het verzoek wordt gunstig beschikt. iet bestek worat goedgekeura 1. W Ci/JL

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 440