5 Aïzender of voorstelle num mer Korte inhoud 96 3ir.be ..vierken verzoekt uitbetaling aan liet personeel van gemeentewerken van de helft der r i jwieltoelagen 1936 lot u: 897 3.en /.van -Aiers- f oort vragen voor 27 Juli a.s. te mogen ver nemen of en 'bereid is ie bevorderen, lat voor het onderlijs van eenige leer lingen uit Soest aan de Handelsdag- school en de Handelsavondschool door de gemeente Soest in de kosten wordt bijge dragen en 'iel 2/3 3er ten laste van de gemeente Amersfoort blijvende ongedekte Kosten Seslo' teentf hen i 898 3ir. bem.werken 99 -m.v. 00c.-amen 9OG 3ir Semverken j o 1 --fi.-inancien doet mededeeling van de door hem in ver band met het vastgestelde uitbreidings plan noodig geoordeelde wijzigingen van iet raadsbesluit van 23 Juni 193° nader gewijzigd bij raadsbesluit van 29 A?rü 1931» houdende vaststelling - overeen komstig de behe^rsverordening wegenfonds van ie breedten van verschillende met name genoemde wegen, en de voor aanleg en onderhoud der wegen te storten bedra gen in het /egenfonds. deelt mede, dat een rijksbijdrage zal vorden verleend in de Kosten, verbonden aan de deelname van werkloozen uit deze gemeente aan het cultureele werk te Amersfoort vraagt machtiging uniformpetten voor de gemeentewerklieden in zoneruitvoering aan te koopen en beschikbaarstelling van het hiervoor benoodigde crediet van adviseert de rente van debet-saldi door Ae wonin^bouwvereenigingen en -stich tingen verschuldigd over het 2e kwar taal 1936 te bepalen als volgt: van 1 April t/m 29 x-ei °P 3 30 Aei 3 Juni 25 H voor 3^ 2 Juni 24 29 4 4/d/ó 4 /o 3eslo sluit te be tort ander eeme e nenni beslo ~an d Je ve vens i r' /O 3 ■'•'PP

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 441