Volg- num- Afzender of voorsteller mer Korte inhoud )o2 Gemeenteontvanger i verzoekt ontheven te worden van pogingen toe v.d.,3roek en invordering van de verd ere door .de hoer verschuldigde le0es groot resp.f.14.-- en f39 een verleende hou-vergunning. voor 903 ie::.ey .te politie rapporteert omtrent het fatappen van wa ter ui de drinkfontein aan den Postweg door G.van heest. 904 gemeentesecretaris 905 Jir .Orern. werken ueelt de vergadering mede, dat door Couturier heuen f.35w*"~ f-n d-e gemeente^ kas is gestort parkeerterrein als pachtsom voor het aan de batenburglaan. opreker vraagt of de gemeente, dan wel Couturier de ontheffing van het bouwver- bud egens het bouwen van urinoirs c.s. aan den kluister van Jefer.sie moet aan vragen zendt ter behandeling een verzoek om bouwvergunning vergezeld van de nooaige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 443