BESLISSING Afdeelina No. en Aanmerkingen Conform het verzoen wordt de ontheffing, aan des gemeen- teontvanger verleend. Jc desbetreffende besluiten waarj bij de bouwvergunningen werden verleend worden op heaeiji iü:;e trok hen. ua kennisneming van den inhoud van het rapport wordt k* */J. besloten C«van heest toe te staan later uit de druk- fontein te tappen, indien hij f.1.in de gemeentekas stort. -Je gemeente moet het water aan de .Waterleiding y.betalen tet:.en f.ü.10 per ...3 /au de mededeeling wordt kennis genomen en besloten het ja aJs _,ezegeld contract spoedig op te maken en te doen tee- ::enen. Voorts wordt besloten aan den hir.v.üem.werken op te dragen spoedig het plan van ;en bouw der urinoirs enz.voorzien van een deugdelijke situatieteekening in iuplo in te zenden, teneinde van gemeentewege de ont heffing van het bouwver'ood aan te vragen. I uelet op het advies van houw-en woningtoezicht dd. 15 Juli 1936 no.35/68, wordt besloten de aanvrage no. l/lz39 j-n te willigen. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 444