num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 906 9C7 908 909 910 911 Directeur Oemeen- t ewerken 912 ï.de Jong. Woningstichting "Ons Belang" te Amersfoort Directeur Gemeen tewerken Vfoningst i cht ing "Ons Belang" te Ame'rsf oort Direct eur tewerken. Gen een- Gene ent e-Ont vanger- biedt ter zoeken om de behandeling aan eenige ver bouwvergunning vergezeld vei noodige trekeningen en aaviezen. verzoekt voor z.„n steunbedrag adminis tratieven arbeid te mogen verrichten. deelt mede dat het het bestuur noodig voorkomt, het aanzien van de woningen der Stichting te Goesterberg te verbe texen, zulks ten einde de verhuurbaar heid te bevorderen. R4 T het deelt mede dat MevrAndersonLaanstr* te Soest, ontheffing behoeft van bepaalde in art.14 lid I,sub d, bouwverordening ten benoeve van de uit breiding van een werkplaats op erce 1 sectie G.no.j$267 gelegen aan de Laar straat. Terzake wordt tevens gunstig advies uitgebracht. zendt ae exploitatierekening over het tijdvak van 1 Juli 19^5/19^6 van het door haar geëxploiteerde complex wonir. gen te ooesterberg. stelt voor den techniscn ambtenaar klasse O.G.J.van Heljst met ingang van 1 Augustus a.s. een extra periodieke verhooging toe te kennen. stelt voor J.G»H«Tonus, klerk ten kan tore van den gemeente-ontvan er in t:„- delijken dienst met ingang van 1 Mei 19}6 in vasten dienst aan te stellen en zijn bruto-wedde met ingang van 1 ik 1956 te bepalen op /.12Ö0,=.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 447