stellen yx-? BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Gelet op het advies van Bouw- en woningtoezicht, nos. p5/S5j 55/96, 55/92, 55/94 en 55/56, wordt besloten de aanvragen nos. 1/1258, 2/574 en 2/575 in te willi gen; de aanvrage no.l/1259 wordt aangehouden en de geweigerd Besloten wordt aan den Minister van Gcciale stemming te vragen de Jong te .werk te mogen aan eenige crisis-administraties. Zaken toe-^A/fli' Besloten wordt in beginsel mede te werken in den zin als door het stichtingsbestuur bedoeld. Aan den Direcj- teur van Gemeentewerken zal worden opgedragen de wo- n 'Ju ningen op te nemen en een kostenberekening te maken van het in beteren staat brengen der woningen. je ontheffing worat verleend conform net advies van Jen .directeur van Gemeentewerken /cJr t Ba verificatie der rekening zal aeze aan den Minister tyr\ worden doorgezonden. Besloten wordt niet op het voorstel tot toekenning van oc/-f- een extra periodieke verhooging in te gaan. /SU. //f? Met algemeene stemmen wordt de heer J.G.n.Tonus ingaan- de 1 Augustus 1956 benoemd tot Klerk ten kantore van den gemeente-ontvanger in v sten dienst der gemeente,; '/Ln/£Qk en wel op e ,n bezoldiging van /.855,= niet 8 jaar lijkscljie O met 8 verhoogingen van 95,= tot /.1615,=« Wegens doorge brachte tijdelijke dienstt jd wordt aan den benoemde in gaande 1 Augustus 1956 één periodieke verhooging ad «9-51= toegekend. Voorts wordt besloten den heer Tonué over het tijdvak 1 Mei 1956/1 Augustus 19^6 een tijdelijke aanstelling uit te reiken. k

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 448