num- i Afzender of voorsteller Korte inhoud mer Gedeputeerde Sta ten dezer provin cie. Gedeputeerde Sta ten dezer provin cie Minister van Soci le Zaken. Directeur Geraeen- tev'erken De Voorzitter. Afd.kinanciën de V/ed. J.v.Dijk- Koops, Amersfoort schestr.10, Soes- terberg izenden om bericht en raad een schriiven 'van A.H.v.BrummelenSoesterbergsche- straat 184alhier, waarbij verzocht !wordt het zonder .vergunning geplaatste jzomerhuisje bij z cn woning te mogen laten st aan 'zenden om bericht en raad een schrijven van Mevr.Wed.van Sosst-kortuiin waarbij verzocht wordt te willen bevorderen dat haar alsnog vergunning wordt verleend veer den bouw van en dubbel woon- en winkelhuis op perceel 'J.nc.1461 gelegen, aan de Soesterbergschestraat dan wel dat art.14 van de bouwverordening wordt vernietigd heelt mede, dat slechts subsidie wordt jverleend in de kosten van contröle op iwerklcozen berekend naar een jaarwedde van ƒ.1280,=; zulks in verband met de ingezonden declaratie. adviseert te besluiten tot plaatsing van een Ae telefoontoestel in het gebouw van Gemeentewerken stelt voor als beambte belast met de ba teekening van door het gemeentebestuur opgemaakte en geteekende acten, als be doeld in art.71 der Woningwet, aan te wijzen T.G.v.d.Ham, deurwaarder dezer ge meente iverzoekt te mogen vernemen of het bedra iad 78J, op bijgaande beschikking ver- Imeld, thans betaalbaar kan worden ge- Isteld, dit in verband met het schrijven van Gedeputeerde Staven dd. 25 Juni j.1- afd. no1931/1706. verzoekt de kosten van verpleging van haar zoon Jan van Dijk, die op 14 ^ecem- ber 1935 in de inrichting "Zon en Schilp is opgenomen vanaf heden voor rekening jder -emeente te willen nemen. Door den geneesheer-directeur der inrichting "Zon en Schild" wordt bij diens schrijven van 7 Juli j 1 een verzoek van gelijke strekking gedaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 449