1 h/i ïhrijven «sclie- >cht .aatste ;en later, ;hr ijVen /aarbij jren dat rleend sn- en gelegen, i wel ïg v/o rdt wordt Me op rwedde net de tsing van 5 b o uw v?ji et de be- oest uur als be- aan te lezer gef- et bedra Lng ver en ge- oh rij ven i Juni j l1- ag van 4 ..;ecem- en SchilP ekening oor den ting "Zob ven van ijke BESLISSING Afdeelina I 3 Aanmerkingen en No. de Gedeputeerde Staten zal worden bericht conform f*4*^ het ontwerp schrijven hiernevens als bijlage gevoegd je Gedeputeerde Staten zullen worden bericht conform het ontwerp schrijven hiernevens als bijlage gevoegd. '/x A<P Van de mededeeling wordt kennisgenomen, Ifl- Besloten wordt het advies aan den directeur terug t zenden met opdracht de zaak met den heer Wethoudete bespreken. j fje heer T.G.van de Ham wordt overeenkomstig het voor- - *4 vet jy 3tel aangewezen, Besloten wordt voorloopig met de betaalbaarstelling j van het bedrag te wachten totdat de Gedeputeerde Staten het besluit zullen hebben goedgekeurd. Ge kosten van verpleging van dan van ^;jk in liet krank4 y zinnigengesticht "Zon en Schild" zullen voor rekening! j der gemeente worden genomen. [lA HliMj 3Z >~<f

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 450