Volg- num- Afzender of voorsteller Datu mer 920 921 922 923 924 925 926 korte l.Hornsve ld, Hor te- weg l5»3oest A.Aulder e.o.be woners van perc. van "Goed Zonen" 1 Bir.Gem. werken. H.A»He ndri ksse cr L Chr ...atWerkmans bond afd.Soester- berg Sportweg 1 3e Afd.ter Secre tarie DirGem. werken Gel.Staten van de wrovincie Utrecht verzoent de bemiddeling van burgemeester 'en wethouders ten eijade de ronin^ molen straat no.Ó4 der R.A.BouwverStJosephJ in huur te verkrijgen. verzoeken verbetering aan te brengen ia de waterafvoer vóór bet woningcomplex Goed Wonen" adviseert tenminste gewoon lid te mordea van de Stichting "Ronds voor de formali- satie in He der land" tegen een jaarlij...- sche bijdrage van f.25»zulks naar aanleiding van een verzoek van de Hoofd, commissie voor de Hormalisatie in Bede.'- land om een geldelijke bijdrage ten be hoeve van de voortzetting van haar ar beid. verzoekt vergunning tot het mogen houde i van een collecte op 20 en 21 Augustus ja.s. door middel van den verkoop van bloempjes, t/b van het kinderherstelli oord en het fonds "Hulp in ood" verzoekt te mogen vernemen of-en zoo j. tot welk bedrag door de onderhoudsplici: 1 tige familieleden van Elisabeth -aria Johanna Boon, echtgenoote van B.Th.Heve wonende Bikenh.weg 8, die in de Y.A. Stichting te den Bolder ter verpleging is opgenomen, moet worden bijgedragen. brengt advies uit omtrent het rapport van de gemeentepolitie betreffende het ongeval van A.moraal op het ^eteerde gedeelte van de Torenstraat. -veneens wordt advies uitgebracht omtrekt een gelijksoortig ongeval aan C Butzelaar overkomen. handhaven de beslissing van B.en dd. 3 April 1936, waarbij het verlof van Hlaas Schuijt op grond van het bepaalde bij art.^0 lid 1 sub le der drankwet wordt ingetrokken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 453