num- Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 92 7 923 929 930 931 >32 933 Dir.Gem. werken Insp.v/h ^aLer Onderlij s Oir.Gsm.werken 3* .1 Albarda te Soesterberg Aoofdlnsp v.d Steunverleening Voorzitter Inspv.Politie Soest 934 Voorzitter deelt mede dat de houtvester van het dtaatsboschbeheer het mogelijk acht voor het volgend seizoen een plan op te stellen, hetwelk in w er lever schaf fint kan werden uitgevoerd. zendt terug het leerplan van de open bare u.1.o.school, voorzien van zijn goedkeuring. vraagt een extra crediet van f.150.-- voor herstelwerkzaamheden aan het dak van de openbare school te Soesterberg. verzoekt aan den Burgemeester eenige inlichtingen omtrent den bouw op per ceel sectie no.l303, nader aangegeven op een overgelegde schets. deelt mede, dat de ingeschakeld voor de gehakt in blik. gemeente Dg niet distributie var. is biedt ter behandeling aan het berede neerd verslag van den toestand der ge- de jaren 1931 t/m 1935» ig ingevolge art.215 Ier ge meentewet door B.en aan den Raad moet worden aangeboden. meente over welk verslat verzoekt te bevorderen, dat aan de in zijn schrijven genoemde politie-arabte- naren in verband met verricht overwerk 00 28 Juni en 5 Juli j.1. de vergoeding bedoeld in art.43 van Aet ambtenaren reglement zal worden uitbetaald. deelt mede dat de goedkeuringstermijn van de schoolgeldverordening op 1 April 1936 is verstreken en adviseert aan den Raad het voorstel te doen^de veror dening nog voor den duur van één jaar vast te stellen, zulks inverband met d gewijzigde bepalingen van de L.C et 1920.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 455