V'. l$yï. ,/U KA /h^'7* BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen Aan den directeur van het Staatsboschbeheer zal morden medegedeeld dat het college het zeer op prijs zoude stellen indien weer een plan werd opgesteld het "elk dan in werkverschaffing kan worden uitgevoerd. Het gewijzigde leerplan van de openbare u.l.o.school wordt vastgesteld. .tan den Haad zal worden voorgesteld het benoouigde cre- diet ad f.lHC".-- beschikbaar te stellen. -udr-ssant zal worden medegedeeld dat zoodra door hem een volledig bouwplan voor het betreffende perceel zal zijn ingezonden, het college de door hem gestelde vra gen nader zal overwegen. -ennisge nomen. kennisgenomen, iet verslag zal den Haad worden aange boden. -*an den Haad zal het benoodigde crediet worden aange vraagd Conform het voorstel van den Voorzitter wordt besloten aan den Haad het noodige voorstel te doen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 456