I 936 937 933 Volg num mer Afzender of voorsteller Korte i n h o u 935 Voorzitter BestCranjever .Ti lhelmina" Comité' tot het or- ganiseeren van nap, feesten in de gem.1 Soest Jir.Gem. werken stelt, naar aanleiding van de gevoerde besprekingen, voor, den Raad een voor stel te doen inzake reorganisatie van den dienst van gemeentewerken. vraagt a. toestemming tot feestviering op 31 -'-ug.a.s. op het terrein aan de Amersfstraat. b. toestemming tot het houden van een oj tocht met muziek op 29 er* 31 Aug.a.s. c. toestemming tot het houden van een collecte tot bestrijding der kosten van feestviering. d. beschikbaarstelling van een sproei wagen terre en in. muziektent op het feest een bij houden Augustus verzoekt le.aan den Raad voor te stellen drage te verstrekken voor te kinder- en volksspelen op 31 2e.vergunning om met lijsten bijdragen te mogen inzamelen; 3e.beschikbaarstelling van medailles voor een te houden etalagewedstrijd en zwemwedstrijden op het natuurbad; 4e.beschikbaarstelling van een spaar bankboekje van f.IC.— voor een 410- raliatentoonstelling feestweek. te houden in de biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 457