ylt fit. t BESLISSING Afdeelinq No. en liia voorlezing van het inmiddels door den gemeente-secre- fyA taris ontworpen voorstel wordt besloten dit den Raad Ivoor te leggen. tegen het het be- IBesloten wordt de vereeniging mede te deelen dat a. bij den Burgemeester geen bezwaar bestaat houden van een feest op 31 Augustus a.s. op doelde terrein aan de A'foortschestraat b. bij den Burgemeester geen bezwaar bestaat tegen het houden van een optocht met muziek op 21 en 31 Augus tus a.s.; c. dat bij B.en 1. geen bezwaar van een collecte; d. dat bij B.en Jgeen bruiken van een sproeiwagen, overleg dient te worden gepleegd met den directeur van gemeentewerken; Re noodzakelijke overplaatsing van de muziektent ontmoet bij het college bezwaar. ;esï bestaat tot het houden bestaat tegen het ge- doch dat daaromtrent Besloten wordt: [le.aan het comité een volledig feestprogramma te vragen teneinde de eventueel te verleenen bijdrage te kun nen bepalen; 2e.toestemming te verleenen om met lijsten een inzame ling te houden; |3e.medewerking te verleenen tot het beschikbaar stellen van medailles. Terzake zal men zich met den gemeente-I secretaris kunnen verstaan. 4e.den Raad voor te stellen een spaarbankboekje van f.ld.-- beschikbaar te stellen. s-elet op het advies van Bouw- en foningtoezicht dd.22 Juli 1937 no.35/95> wordt besloten de aanvrage no.1/1260 in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 458