Volg- num- Afzender of voorsteller Korte mer afschrift besluit zenden van nou 90 91 92 93 94 Gedeputeerde sta- ten van Utrecht Gedeputeerde Sta ten dezer provin cie. Vereenigirg tot bestrijding der b.c. te Soest. "t h V'ereeniging tot bestrijding der t.b.c. te Soest. 3e afdeeling. Oir.van Gemeente werken dende vaststelling van de vergoeding voor de leden van dei; raad der gemeen te op 3voor de bijwoning van eikel vergadering van dat College en op 1 pel voor elke vergadering van zijne afdee- lingen en van die van de door den raad benoemde commissiën, bedoeld in de ar tikelen bO, 63 en 197 der gemeentewet, zulks met ingang van 1 Januari 193 maken enkele wensclien kenbaar ten aan zien van door den gemeenteraad te ne men besluiten tot wijziging der gemeen* tebegrooting 1930 in verband met werk loosheidsvoorzieningen verzoekt een bijdrage in de kosten van verpleging van Hendrik oohannes van der Spaa over 5 dagen (27 t/m 31 Decem- ber 1935) tegen een verpleegprijs van ƒ.2,70 per dag en van 'frijntje Ooers- ma over 31 dagen (de maand Oecember) tegen een verpleegprijs van 2,= per dag. verzoekt een bijdrage in de kosten var.' verpleging van ïeunis van looien over een tijdvak van d7 dagen tegen een ver* pleegprijs van 3>3° Per dag. aanvraag steunverleening ï.Joustra komt cp verzoek in de vergadering ter bespreking van de ontwerp-verordening regelende de toelating enz. van zomer huisjes De hoofdzaak dezer bespreking loopt over de principieele zijde van de toe lating van zomerhuisjes bij wijze van z.g. kolonies.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 45