Afzender of voorsteller num mer stelt voor den raad te adviseeren de gemeente voor de heffing der personeel belasting naar de grondslagen huurwaar de en mobilair met ingang van het be lastingjaar 1937 in te deelen in de 5e klasse stelt voor ïen raad ter vaststelling aan te bieden een ontverp-besluit tot wijziging der gemeentebesrooting voor 13)6'; no.21/5CO. verzoekt voor het leggen van- een tele foonkabel en een hoogspanningskabel va.{ af het kruispunt Eikenlaan-Verlengde Kolonieweg, door de Eikenlaan en den Parkweg (noordzijde) een zakelijk recht op genoemd perceel te willen verleenen] De -Directeur adviseert gunstig en for- muleevt eenige utiliteitsvoorwaarden het plnete el ijk comité tot oprichting- van een blijvend monument ter nagedach tenis aan w'.jlen onze ge: erbiedigde Kc-i ni-gin Moeder Emma verzoekt der raad j Ie. goed te keuren dat het Koningin Ln-j ma-monument Oestioht zal worden in! het gemeente,-plantsoen gelegen aan de Torenstraat en Stationsweg, kadi bekend in sectiö Ii.no.2O3b, een e ander nader aangeduid op bijgevoög/ situatieteekening; I 2e. in beginsel te willen besluiten dal na gereedkoming het monument in hij endom zal worden over enon°n en dat zorg gedragen zal worden dat het geheel in goeden staat, van ge meentewege wordt onderhouden en steeds van bloemen en planten word' voorzien Plaatselijk Comité oprichting Koning ■.mma monument. deelen mede, naar aanleiding van het raadsbesluit van 17 December 1935, W3;'f bij hun College verzocht werd e jaar wedde van de ambtenaren van den burger lijken stand ingaande 1 Januari 193b delijk met 5 te verminderen, voor c/ zoodanige tijdelijke korting geen reder i bestaat en verzoeken ter kennis van 7 gemeenteraad en elk der belanghebbend1/ te brengen, dat zij bij hun besluit v.an 19/25 februari 1Sp6, }e afd. no.475; '55/555,620, goedgekeurd bij K.Bivar Juli 193b no.45 besloten hebben met i: Staten van O 'w

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 461