/ÏV». /xtr v o'ri y BESLISSING Afdeelina Aanmerkinaen en No. „ordt besloten. je ontwerp-voord raclit wordt na voorlezing goedgekeurd l Let ontwerp-fcesluit zal den Haal worien aangeboden ter V vaststelling. j Besloten wordt den Raad voor te st ellen het zakelijk <vij recht te verleenen. De utiliteitsvoorwaarden door den Directeur geformu- HhöR leerd zullen t.z.t. door het College aan de P.U.E.M» worden medegedeeld. Besloten wordt den raad te adviseeren de verzoeken van het Comité in te willigen. N ojy Besloten wordt de mededeeling ter kennis van den raad te brengen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 462