Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte Inspecteur Poli+ ie van j .ii.A.^upertge-j meentegeneesheex j Directeur van Ge meentewerken Minister van So ciale Zaken te s-Gravenhage H.Brons, Ossendar wer: 26. Ministers van So<t 1° Zaken, 3innpo landsehe Zaken Dinar ci"n Furgpmeester en Wethouders van Amersfcort ia- gang van 1 April 1936 de wed en te ver-, minderen met 5 -- on vast te stellen voor d^" 1 en ambtenaar van den burger lijken stand op .522,30 en voor den 2e;i ■mbtenaar op 95,= bericht omtrent het rondschr.„ven van Ge deputeerde Staten dd. 14 Juli 193''-) fe jafd.no1506betreffende ventvergunnin gen voor vischventers deelt mede een onderzoek te hebben ings- steld naar den gezondheidstoestand vai H.v.Bulpen, naar aanleiding waarvan dco hem is leegstaan, dat v.Zuipen lichte werkzaamheden verrichten mag. De Directeur van Gemeentewerken bericht bg schrijven van 21 Juli no.1032, dat v- Bulpen zijn werkzaamheden net ingang van 20 Juli j.1. heeft vervat. eelt mede, dat de gemeentewerkman J.v. Manen zich op 21 Juli j.1* ziek heeft gemeld dop-lt mede dat h:j met de verlaging der huren der woningen der woningstiohtinp "Ons B91angsenoegen neemt. verzoekt toestemming tot het aanbrenger] van ee?n reclamebord groot 1 x 0.50 11. aan r.erceel Soesterbergschestract 72. i i-e directeur van gemeentewerken en de inspecteur ven politie adviseeren af- j wijzend doen toekomen hunne beschikking dd. Juli 1936 betreffende de vaststelling ver v>ot'subsidie dat de gemeente over j het .iaar 1 935 i'.al genieten uit het wenr loosheids sub sic! ie fonds deelen mee, dat aldaar bij een_deei h leerlingen contröle op het gebit plaas hopft door een gemeentearts (niet tan- qr+s jTre+ c-F-FnCt van dezen mpptrpge. zou°niet afdoende zijn omdat vele oudeï^ geen gefóor geven aan het a >vies van den gemeente-arts om de tanden der ki-r-' deren te doen behandelen. i n h o u

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 463