v ih>- V V'13 BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen en No. De vergunning wordt verleend overeenkomstig liet be sluit hiernevens als bijlage gevoegd. |A ontwerp-vergunning wordt goedgekeurd «g j Cnder de gewone voorwaarden toegestaan. Aan -adressant te berichten dat niet op zijn voorstel I 'an ..oi:en ingegaan. v i^-Xy Besloten wordt bij den directeur andermaal aan te orin- t* «/Jl. gen op spoedige inzending van zijn advies. de GedStaten omtrent den post opmerkingen hebben gemaakt/ Besloten wordt aan belanghebbende mede te deelen dat asrop door het College is geantwoord. Het nader be- 44 dicht van de Ged.Stat en moet worden afgewacht alvorens^ t°t uitbetaling kan worden overgegaan. 3esloten den vee-arts-keurmeester voor bespreking uit te noodigentegen honderdag Juli a.s. des v.®« 11 uujr.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 466