Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud i.finter, hoofd v i keur ing sd i erist voor vee en vleesch verzoekt verlof tot afwezigheid op 5j 7, IC t/m 15' Augustus 193^* 6, K.X. heulen, Seckeringhstr.21 verzoekt de aftrek van f,2.negens ge fixeerde bijdrage van zijn moeder niet jaeer van den steun af te houden, totdat jde kantonrechter het bedrag van de door de moeder te verstrekken bijdrage zal |hebben vastgesteld. 'inmiddels deelt Heulen bij schrijven van 27 Juli d.a.v. mede dat zijn moeder be reid is f,1.— per ieek bij te dragen. lin.v.Soc .Zaken I levr J.H.van B e ene n«*B ke n kamp Julianastr.43 H.X. rerklieden Verbond, Utrecht Dir. J-em. er.:en j ,Z ;artveld te Hloenendaal doet mededeeling van diverse maatregelen, bet betrekking tot de distributie van onvermengde margarine. I [verzoekt schadevergoeding ad f. 14.15 vüoj en door haar overnomen ongeval op het voetpad langs de Julianastraat tengevol-; ge van een boomstam, welke midden op dat pad lag. Hieromtrent wordt rapport uitgej bracht door den inspecteur van politie eji den directeur van gemeentenerken. Verzoeken eexi onderhoud met 3.en in- Izake de verlaging van den ":erkloozen- steun. deelt mede dat tijdeus het verharden van [het landeload langs de Soesterb.straat op verzoek van A.H.Speerstra een inrit lis gemaakt van verhardingsmateriaal, ove ,den grasberm. Verzocht wordt Speerstra hiervoor een bedrag van f.15.-- 1® bere kenen. vestigt de aandacht op den toestand waarf Ln het Kerkpad verkeert. 3e directeur jvan gemeente^;erken brengt advies uit bUj raoDort van 22. Juli 193^» no.342. 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 469