JOlS/uA ithobl oeding gemeen- van elke j, op 1 pol] e afdee- den raad n de ar- 1 ent ewet BESLISSING Aideeling en No. Aanmerkingen kennisgenomen, het besluit zal den Baad ter kennisne- i ming worden aangeboden. 1936. kennisgenomen ten aan- te ne- r geraeen- et werk- sten van |Ae gevraagde bijdragen worden verleend, s van Decem- ijs van Boers- ember 2,= per cy^ifJ it' r sten van en over een ver-1- stra ing ter rdening n zomer- loopt de toe- jze van JDe gevraagde bijdrage tot een bedrag van 2Ö7,1a wordt m/' 'verleend. besloten wordt aan 'f.ooustra te berichten, dat hij niet in de steunregeling kan worden opgenomen zoolang hij geen onderstand van zijn familie ontvangt. Ben aanvullende steun kan worden verleend zoodra bekend is hoeveel zijn familie voornemens is wekelijks bij te dragen in het ondernoud van zijn gezin. De vergadering spreekt zich uit voor toelating van los- se zomerhuisjes en wil toelating van meerdere dezer huisjes op een terrein regelen door aan den eigenaar van het terrein onder bepaalde voorwaarden daartoe ver gunning te geven. De '/oorzitter zal de ontwerpverordening met de bedoe- i lmg van liet College in overeenstemming brengen, om daarna tot artinelsgewijze behandeling der verordening over te gaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 46