'i.W? Staf- VWr. W 153 7" BESLISSING Afaeeling en No Aanmerkingen üet gevraagde verlof wordt verleend. Besloten wordt met de door de moeder van Keulen toege legde "bijdrage van f.1.-- p.w. genoegen te nemen. Tk.tst tb ---nnisgeno me n e- let de verschillende "bemerkingen zal r kening worden gehouden. Voorts wordt besloten de distri butie van onvermengde margarine, evenals voorheen, rechth streeks van gemeentewege te blijven verstrekken. lian de jd.V.Eatum zal worden verzocht de schade te willen oa vergoeden. V L)C| vergadering De legenheid onderhoud is ecnter is van oordeel dat de onderhavige aang voldoende is besproken en acht mitsdien een niet noodig. De wethouder van Sociale Zaken bereid de heer Visser te ontvangen op Aaandag 3 -u^ustus a.s. des voormiddags 10 uur ten raadhuize •'Ssloten wordt alsnoö goedkeuring te hechten aan de door [a -en dienst van gemeentewerken uitgevoerde werkzaamhedenJ ^•an den neer Speerstra aai worden verzoent de hieruit voortvloeiende kosten a- f.lpN-- te voldoen. J- Adressant zal worden medegedeeld dat het college van Van oordeel is dat zijn klachten als sterk overdreven kotten worden aangemerkt. Echter zal aan het onderhavi, weggedeelte bijzondere aandaent worden besteed. L* cJ.J V 3hl - di"

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 470