Afzender of voorsteller Korte inhoud Af.; .financiën Oirieu.verken biedt een ó-tal declaraties wegens door de géraeente voor derden verrichte werk zaamheden en leveringen over het le kwartaal 193^ ^er vaststelling aan. sendt antwoord op het schrijven van bur gemeester er. wethouders dd.18 dezer be treffende het uitvoeren van smi&swerken [ten hehoeve van gemeentewerken. Cf eme e ut e - o u t vangat 3 O 6 s t Oemee..te -ontvanger Oirbi.verken li. hinderlijk, iirkstraat 8 verzoekt verlof tot afwezigheid van 3 t. i 15 Augustus 1936. wiedt de gemeente-rekening over het dienstjaar 1935 aan. zenit "bericht op een 2-tal apostilles waarbij een 3~"tal nota's varen terugge zonden met de vraag of de daarop vermel de kosten wel voor rekening der gemeente konden worden genomen, zulks inverband .iet het schrijven van burgemeester en -jethouders aan de huurders van gemeen tewoningen id.22 Augustus 1934» deel. mede, dat bij het perceel irkstr. '3 tegen dezelfde huursom en onder dezelf {ie voorwaarden ingaande 1 September a.s. we .erom wil inhuren. uea.viexae 1 .-naer sf'Oort verzo tr ent pc haf kt te f i n, spoedig ingelicht te hoog betaal- in de week joraen 01.1- loo'n in werkver- van 13-13 Juni j.l.j 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 471