'*/j VU/ BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen et collége- kan zich niet vereenigsn net net inzicht Ij4 van den directeur taya 0e..iContewerken tenranzien van de declaratie van de '-.V. r.J.h.h., aangezien alles is richt tenbehoeve van deze 1T.T. hiervan zal den direc- teur nededeeling 'orden gedaan, .3e "betreffende declara tie zal aan de P.ü.Eworden aangeboden. Je overige j declaraties "'orden vastgesteld. het college kan zich net de argumenteering van den di- Lfi ree teur van gemeente erken veree-.i gen-besloten wordt da betreffende nota's te voldoen. Het gevraagde verlof wordt verleend. Besloten besche en norit de rekenin0 ..iet alle daarbij behoor-enie WexJ-S. iden aan den Kaas. over te le en. besloten viordt de ond rhavi^e kosten voor rekening van ie gemeente te nemen. -an den Raad aal norden voorgesteld het "betreffende ^a/j- j perceel voor den tiju van 3 jaren, onuer dezelfde voor-, L waarden en tegen deselfde huursom, als thans gelden, j aan Kinderdijk te verhuren. i besloten norit den air.v.gein.werken op te dragen tejj sooedinstealthans voor de eerstvolgende vergadering van het college te houden op Donderdag 3^ dsaer des v.-u.lO uur, zoch oma zandig te verantwoorden omtrent het te hoog uitbetaald loon t.w. 37*6 cent per uur en de reden me..e te deelen waarom hij zich niet gehouden heeft aan de voorschriften dat in accoord moet woraen gewerkt op basis van 3^ cent per uur. Voorts zal hij zich dienen te verant ooruen waarom hij zich niet noudt aan een uurloon van 3^ cent voor het geval niet in accoora gewerkt wordt, /olgens hst schrijven van heide '.y zouae toch de voorman hebben verklaard dat niet in accoord werd gewerkt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 472