Y/u. BESLISSING Afdeeling en No Aanmerkingen :nni ogenomenit de ..enschen houaen bij eventueele aanvragen van en 1ona1iteiu zal rekening woiden ge- om beschikbaarstelling é^ya van ue in de vergadering van 14 Ju.11 QjL njj genomen beslissing *vordt thans besloten den Ha ad j aet intrekking AU. iUy or voor te stellen in een nieuw besluit de breedte der ^en, tot het wegenfonds behoorenue, en het bedrag voor n onderhoud uier wegen, te bepalen overeenkomstig advies van den direct-ur van gem entewerken van 24 Juli 19^6, no.1/44. a an 1 e het kennis genomen Aan den Hollander zal om de zonder scLriftel. te breken. ■an aanschrijving ;ke vergunning (Orden gebouwde serre Conform het advies van d~n directeur van gemeentewer ken wordt de gevraagde ontheffing veiIeend. X~€> net College kan zien vereenigen met denuoor uen direc teur van gemeentewerken getroffen maatregel, kennis wordt genomen van de meuedeeling dat de echtgenoote erl' het kind van Verwoerd door Haat schappelijk Huljw natura zullen worden onaersteund. betoon i n -.en afschrift van het onderhavige rapport zal aan de Heidemaatschappij worden gezonden. Verzocht zal worden e bcjj.«f_ende loonlasten alsnog voor acccord te teeke nen I f X L W WA KW W W KW K- KW -K. w. I T KW V w* W KW -KW KW WK» *W w w WA VW ynCHS-<P

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 478