Korte num- Afzender of voorsteller mer ..agtendonk Soest. kent in de vergadering teneinde iiera ir. verband met zijn bezwaarschrift tegen i liet verleenen van een vergunning inge volge de Drankwet aan P.Okhuysen te hooren 96 Pensioenraad te s-Gravenhage 97 wethouder Openbare «erken. 98 /irGemeentewerke deelen mede zich te kunnen vereeniger: met de uiteenzetting der feiten inzake het verhaal van achterstallige pen sioensbijdragen van de later in vasten dienst aangestelde gemeentewerklieden, weergegeven in het schrijven van het College dd. 10 December 19.55, 4e afd. no2711 Op deze zaak heeft betrekking het ver zoek van de arbeiders-organisaties dd. 18 ..ov.1 955 Do.2285 G/f. Dij de behandeling van de loopende za ken betreffende het maken van een vuil nisbelt op een terrein aan den Lange Brinkweg deelt de wethouder mede, dat hem niet benend was dat bij de Led. Spoorwegen nog plannen bestonden tot electrificatie van de spoorbaan Amster dam-Ara ersfoort waardoor nog mogelijk heid besta;-1 dat het weiland tot de spoorbaan in de toekomst ae bestemming zal verkrijgen als toegangsweg tot een station of halte, spreker vraagt of me' het maken van een vuilnisbelt ter plaa' se nog rekening gehouden moet werden met deze omstandigneid De voorzitter deelt mede, dat eenige j; ren geleden van de Spoorwegen een schrj ven is ontvangen waarin tot uitdrukking ikomtdat het naken van een station of [halte niet is uitgeslotenSpreker ste' voor deze zaak thans opnieuw bij de net spoorwegen in herin ering te brengen ei te verzoeken te willen mededeelen of d< (mogelijkheid tot net verkrijgen van eej station of halte nog bestaat en indien de vraag bevestigend beantwoord Aan woü den wanneer de electrif j-catie van de .spoorbaan is te verwachten. jbiedt ter behandeling aan eenige verzot jken om bouwvergunning, vergezeld van de jnoodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 47