Voig- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 985 pe Voorzitter 986 9ü8 989 990 991 Comité tct ..uldiging van Ds Groeneve ld Yed .Herv. pre-, ikant alhier 987 t,Lamphorst e.«. directeur Gemeente werken directeur Geaeeiua werken. j-ireoteur van Ge» meentewerken. J.Loomen, Lieuwe- weg 29b, te Goest istelt als gevolg van de aoor den Saaa in zgn^ vergadering van >1 uuli j.1.in zake de personeelsbezetting bij bouw-en „oningtoezicht voer, te besluiten tot verlenging van de met L.C.ïiiiemans technisch ambtenaar pe klasse, aangega ne arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, rot sn met p1 December 19pb. zendt uitnoodiöing tct bijwoning van d. of'ficieeie huldiging op augustus a.ü, in de Bmma/ierü te Goestdijk en tot bijwo ning van de door genoemden predikant uit te spreien gedachtenisrede op Zon dag 1b augustus a.s. verzoeken geaurende de «acantie van de bouwvakarbeiders van p t/m 8 augustus 19pb de werkzaamheden verbonden aan de wegenvexbeter^ng te Goeste.i.ber& voort gang te doen vinden aangezien zij reeds langdurig werkloos zijn geweest en geen inkomsten hebben genoten. stelt voor in verband met de verbetering der wegbermen langs uen heuvelweg i2 wilgenboomen te rooien en te verkoopen aan C.v.G^ol en H.v.ei.Broek te ooest voor een bedrag van j TC, deert mens dat de gemeentewerkman van Bulgen wederom in dienst der gemeente is doch dat zg-n arbeidsprestatie niet m~^r van dien a«rd is aat het gemeente belang in alle opzienten is gediend. Geadviseerd wordt dezen man aan een keu ring te doen onderwerpen. zendt senrijven omtrent beweerde hande lingen welke door personeel van zijn dienst zouden zijn gepleega en verzoekt een grondig onderzoek naar die beschul digingen in te stelien. vraagt vergunning tot het oprichten vat een banketbakkerij en het plaatsen van een gasoven alsmede van een amandelwr^i' machine en een klutsmachine in werking, gesteld door een electromotor van 1 i*^ in een achter perceel hieuweweg 29b ge legen steenen schuur kauastraaï bekehü sectie G.nc.9p09. Terzake wordt gunstig advies uitge-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 483