h'éi. I/ Jr BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ionform liet voorstel van den Voorzitter wordt besloten, foto iesloten wordt het üomité te berichten dat het gemeente- aestuur vertegenwoordigd zal zijn. Gelet op het rapport van ^en directeur van gemeentewerKen waaruit blijkt dat de bepalingen ""an het collectieve ai- beidscontract in het betrokken bestek van toepassing zijn verklaard en mitsdien inmiddels het werk is otopge legd, wordt besloten adressanten me^e te deelen dat hun verzoek «iet voor inwilliging vatbaar is. Besloten wordt tot dezen verlep en aen directeur te l? a) verzoeken ~et verschuldigde bedrag door de betrokkenen te doen storten b^ den gemeente-ontvanger Besloten wordt de artsen P.G.de Vos en P.donker te ver>- zoeken bedoelde persooB# aan een keuring te onderwerpen en daaromtrent een gezamenlijk rapport aan het college /zjf/iOé. in te zenden. Alvorens op deze aangelegenheid verder in te gaan word besloten eerst het raadslid mlhorst uit te noodigen in de vergadering van het college te komen op Vrijdag 7 Au -/U YTt gustus a.s. des v.ra. 11 uur, ter bespreking van enkele punten te dezer zake. ze gevraagde vergunning wordt verleend.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 484