num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 992 Ged.otaten van Utrecht {bracht door den commandant der vrijwilli ge brandweer van üoest en den directeur van gemeentewerken. deelen mede, dat uiterljjk 9 Dec.1956 door den raad een verordening moet wor den vastgesteld tot aanw^zing van de ambten en betrekkingen in dienst aezer gemeente, welke met uitsluiting van an dere gegadigden slechts kunnen worden vervuld door dapitulanten, tenzij van de ze verplichting door de kroon op verzoek van den gemeenteraad ontheffing wordt verleene 995 .fifd .financiën biedt aan diverse ontwerp-besluiten tot vaststelling van pensioensgrondslagen van het gemeente per soneelwaarbij met ae ,ingevolge raadsbesluit van 29 Uuni 195 j-e afd. toegepaste vaste korting op de salarissen en Iconen van het gemeente- ipersoneel is rekening gehouden. 994 Directeur Gemeent werken Izendt advies omtrent de gunning van uit- fvoering van verschillende onderhouaswer- jken, waarvoor een openbare aanbesteding jheeft plaats gehad op 28 ouli j.i. 995 airecteur Gemeente werken Sbrengt nader rapport uit omtrent zijn ad vies tot plaatsinfc van een 4e telefoon toestel in het gebouw van gemeentewerken. 996 Directeur Gemeente werken 997 K.C .Dijkman Gezichts laan 56, Bilthovei eelt mede weg 49, te dat H.ii.Brinkman het ussendam- aoest, ontheffing behoeft van bepaalae in art.14 lid 1, sub d. dek bouwverordening ten behoeve van het op-| richten van een nouten schilderswerk- plaats op perceel D.no.210p gelegen aan den Ossendamweg. Terzake wordt geadvi seerd op grond van het bepaalde in lid III, 2e alinea van meergemelde verorde ning, op net verzoek gunstig te beschik ken {vraagt de steunuitkeering aan n.rian Groot te laten voortduren.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 485