Volg- num- Afzender of voorsteller mer Korte inhoud H.L.A.v.Bommel Oranjelaan. G.Roelands, namen Mevr.de ed J .de Jonge^Kolk te Haarlem. Directeur. Gemeen tewerken N.V.Geldersche Credietvereeniging kantoor Soest. Gedeputeerde Sta- ten van Utrecht. N.V. P.U.E..M. Directeur Gemeen tewerken verzoekt ue boomen langs Oranjelaan en Nassaulaan te snoeien. De Directeur van Gemeentewerken aavisei adressant te berichten dat regelmatig op den groei van bedoelde boomen zal wi den toegezien en de meest hinderlijke uitwassen zullen worden weggenomen, doi dat uit overwegingen van schoonheid ni< tot hoog ogsnoeien kan worden overgegas verzoekt aan den fiaau verbetering van den toestand vóór de woningen üeetzlaai 26-54, 56-42a en 4o-56a. deelt mede dat de neer van Klooster noj steeds niet heeft voldaan het bedrag at 5640 zijnde verscnuldigd voor de ver strekking van 15 kadasterblaaen van de Igemeente Soest. De heer van Klooster zoude hebben ver- jklaard dat h^ zich terzake met het col- jlege in verbinding zal stellen. jbericht de uitlating van een tot het bt Izit der gemeente behoorende obligatie l/.1000,= 4^ fo Arnhem 1934 no.13287 per 1 September 1 D 6 'brengen bij provinciaal blad nr«51 van 1936 ter kennis hun besluit van 14 Jul: 1 956, >e afd.nr.2334/tot wijziging van de regelen voor de vaststelling vai de jaarwedde van de burgemeesters, ge meentesecretarissen en -ontvangers en tot bepaling van eene vermindering van deze jaarwedden. zendt verslag over 1955 |biedt ter behanueling aan eenige verzoe iken om bouwvergunning vergezeld van de hoodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 487