liem in tegen g inge- n te leniger: inzake pen- vasten ;lieden n het e afd.1 et ver1 ies dd. nde za- en vuil- Lange ed at bed. n tot Amster- gelijk- t de temming tot een t of me' er plaa' orden enige j: en schri iruKkinj cion of ter ste" j de net engen ei en of dt van eei indien Aan wo3 an de BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen omtrent het verhoor wordt verwezen naar een afzonder- J/-&/ lijK bij de desbetreffende stukken gevoegd rapport. y nan de Werklieden-organisaties "ot.Paulus" e.a. zal worden medegedeeld, dat de Pensioenraad bevestigd heeft dat de achterstallige pensioensbijdragen verschuldigd door de betronken werklieden in hoofdzaak zijn ontstaan wegens het geven van een vaste aanstelling met terug werkende Aracht. Let College blijft op net stai dpunt dragen aan de gemeente verschuldigd verhaald moeten woruen. hierbij zal oepele regeling werden vastgesteld, vergadering zullen de inhoudingen op worden vastgesteld. staan dat de bij zijn en mitsdien echter een meer in een volgende de loouen opnieuw- Besloten wordt de wedBpoorwegen conform het voorstel 11 a4J van de:. Voorzitter de gewenschte inlichtingen te ver teren. 3 verzot i van de Gelet op iiet advies van Bouw- en Woningtoezicht nos. li Jt\ 35/4, 25/5, 25/1, 25/6, 25/177 en 25/2> wordt besloten V de aanvragen nos. 1/1195, 1/1196, 2/247, 2/246 en 1/1194 in te willigen. Bouwaanvrage no. 1/1165 wordt geweigerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 48