num- Afzender of voorsteller mer 1005 Ged.btaten deelen mede in beginsel geen bezwaar te j hebben tegen aankoop van een perceel aan den Lange Brinkweg, hetwelk in open bare veiling is gebracht op 5 Aug. j.1. 1006 1007 Ir.B.ten Bosch, ooes t. directeur Gemeen tewerken vraagt in huur een terrein, gelegen ach ter zijn woning, grenzende aan de spoor baan Baar n-lit recht Be directeur van Gemeentewerken advi seert bedoeld terrein te verhuren tegen een pr^s van ƒ.2,10 per jaar. 'deelt mede dat de wals van de fa-Loogen birk te Laren, welke bij de gemeente in gebruik was, niet aan de te stellen ei- ischen voldoet en dat het rollen met de handrol goede resultaten geeft, zoodat van de aankoop der wals kan worden izien. 1 008 1009 ï.Th.keve, aikenhj. weg 8, boest W A.Beijsien^ Tbi.; 't Vuur.' deelt mede niet in staat te zjjn tot be taling van eene bijurage ad 1,= per dag in de Kosten van verpleging van zijne ecïj genoote in de vV.a.Stichting te Ben dol- derdoch wel j .0,40 per dag. verzoeken de werkloozen uie te boester- berg wonen in de gelegenheid te stellen ide goedkoope margarine op «oensdag te ,ontvangen, in plaats van op donderdag. 1010 1011 Bestuur van A.B.0'. B.Lub, hoofd der o.l.school te boesterberg. 1012 Directeur Gemeen tewerken verzoekt het daarheen te leiden dat, zoo ait mogelijk is, voor het jaar 195? aan A.D.0. eenige verlaging wordt toe gekend voor de huur van de gymnastiek zaal aan de openbare school in de kerke buurt verzoekt de goedkeuring voor de bestel ling van leermiddelen en schoolbehoeftefll tot een bedrag van 127,^0. zenat een plan tot stichting van een ge bouwtje met urinoirs en w.C.'s op het parkeerterrein aan de Batenburglaan ts boesterberg, zulks voor net vragen van lontheffing aan den Minister om op be doeld terrein te mogen bouwen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 491