y V L «fi jUÏrSj BESLISSING Aanmerkingen Aangezi aa niet tot aankoop werd overgegaan doordat liet perceel meer heeft opgebracht dan het bod der gemeente ad j'2500,= (maximum) wordt besloten hiervan mededee- ling te doen aan Gedeputeerde staten. Afdeeling 1 aavx- ren tegen gesloten wordt het gevraagae terrein in huur aan te bieden tegen eaa prijs van .2,2b voor den duur van een y jaar, zulks behoudens goedkeuring van Gedeputeerae Staten. h.an den Raaa zal woraen voorgesteld het besluit tot wij- r /- ziging der begrooting waarbij een crediet werd toe ge- staan voor aankoop van een wals, in te trekken. .■/■y YY&-/ Met intrekking van de beslissing dd. 21 auli j.1. wordt besloten de bijurage te bepalen op 4,= per week, zulks jh/?in|(jü in verband met nader ingewonnen inlichtingen. Besloten wordt niet op het verzoek in te gaan. Se onderhavige aangelegenheid zal be zien worden bij de ajl- behandeling van de begroeting voor het dienstjaar 19^7- y öe gevraagde goeakeuring wordt verleend. het plan zal aan de Im.Y.soesteraalz^nae de pachtster van het parkeerterrein, worden toegezonden met verzoek Ls berichten of zij daarmede instemt, als waarna aan den minister van Defensie onthe f fing zal worden gevraagd van het verbod, opgelegd in^p volge de Luchtvaartwet om °P bedoeld terrein te mogen bouwen. Cv V 4-0

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 492